↓❂✘ســـــــــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ!ومـــــــــــــــن مج

↓❂✘ســـــــــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ!ومـــــــــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار….√→→❂


↓↑. تـ و❢اوجِ ❢ جَوانـ ـی❢شُــدَم ❢یِـــه ❢رَوانــــی❢❢

《هـــــــــــے رفیـــــــق》↓↓↓
↓↓❂✘زمــــ‍ـــ‍ــــــین اگه خــــ‍ـــ‍ــــ‍ـــــــــوب بود… . ♥♥♥خـــــ‍ـــ‍ــــــدا نمــــ‍ـ‍ــــــیرفت اون بـالا…◑﹏◐

منبع : نگین درخشان |ســـــــــــــادگــــــی
برچسب ها :