بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے های دُنیــا به هـَـر زَبــانی کــه بـِدانــے یـا نــَــدانے

بــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے های دُنیــابه هـَـر زَبــانی کــه بـِدانــے یـا نــَــدانےخـالــے اَز هَــر تـَشـبیـه وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـامتَـنهـــا یـــک جـــُـــــمله بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــتدوسـتَت دارَم ...........

منبع : نگین درخشان |آقا جواد این برای شماست ^_^
برچسب ها :